Dispens för sophämtning

  1. 1. Ansökan Dispens för sophämtning
  2. 2. Förhandsgranska
  3. 3. Skicka in

Denna e-tjänst har 3 steg och kräver e-legitimation för inloggning.

Dispens för sophämtning

Under vissa omständigheter, till exempel om fastigheten brunnit ned, rivits eller vid längre utlandsvistelse, kan fastighe tsägaren få dispens för sophämtning

 

Dispens ges om fastigheten inte nyttjas överhuvud taget under uppehållsperioden. Uppehållet måste vara minst tre månader för helårsbostad och hela hämtningsperioden för fritidsbostad (1 maj - 30 september). En dispensavgift på 300 kronor tas ut.

 

Ansökan

Ansökan görs på blanketten Ansökan-Dispens sophämtning. Den hittar du under rubriken "Ladda hem" eller du kan beställa blanketten hos Medborgarkontoret Kom-in, telefon 0302-52 20 00. Ifylld blankett skickas in minst en månad innan avsedd ändring eller uppehållsperiod till; Sektor samhällsbyggnad, Teknisk service, 443 80 Lerum.
Beviljad dispens medför att kortet till återvinningscentralen Hultet spärras.

 

Ansvar

Under dispenstiden ska sopkärlet förvaras säkert så att det inte kommer till skada eller förstörs. Om sopkärlet är skadat eller har försvunnit efter uppehållstidens utgång, får fastighetsägaren betala ett nytt kärl.

 

Information

Beviljad dispens skickas till den sökande samt en kopia till entreprenören.